ភាសា​ខ្មែរ | English
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៩២៦ ៩៤៦
ផ្លូវ ១៥៧៦c ក្រុង​ប៉ៃលិនមើល​ផែនទី
 

Ways to Contact us

WHERE WE ARE LOCATED

Phoum Tangen Leu, Sangkat Pailen, Pailen City, Pailen Province, Cambodia. (3 Km from Monument Hall)