ភាសា​ខ្មែរ | English
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៩២៦ ៩៤៦
ផ្លូវ ១៥៧៦c ក្រុង​ប៉ៃលិនមើល​ផែនទី
 

Ways to Contact us

សូម​ទាក់ទង​តាម​រយៈ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ​លេខ ១៥៧៦c ភូមិ​តាង៉ែន​លើ សង្កាត់​ប៉ៃលិន ក្រុង​ប៉ៃលិន ខេត្ត​ប៉ៃលិន។
ទូរស័ព្ទ​លេខ៖ ០៥៥ ៩០០ ៩០០ / ០១៧ ៩២៦ ៩៦៩ / ០៩៣ ២២២ ២៦២