ភាសា​ខ្មែរ | English
ទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៩២៦ ៩៤៦
ផ្លូវ ១៥៧៦c ក្រុង​ប៉ៃលិនមើល​ផែនទី
 

Take a look at our Guest Rooms

បន្ទប់​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​គ្រែ​មួយ

បន្ទប់​មាន​គ្រែ​មួយ និង​មាន​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់

 • ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់
 • សេវា​បម្រើ
 • អ៊ីនធឺណិត WiFi ឥត​គិត​ថ្លៃ
 • ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​ខ្សែ​កាប

បន្ទប់​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​គ្រែ​ពីរ

បន្ទប់​មាន​គ្រែ​ចំនួន​ពីរ និង​មាន​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់

 • ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់
 • សេវា​បម្រើ
 • អ៊ីនធឺណិត WiFi ឥត​គិត​ថ្លៃ
 • ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​ខ្សែ​កាប

បន្ទប់​កង្ហារ​គ្រែ​មួយ

បន្ទប់​មាន​គ្រែ​មួយ និង​កង្ហារ

 • កង្ហារ
 • សេវា​បម្រើ
 • អ៊ីនធឺណិត WiFi ឥត​គិត​ថ្លៃ
 • ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​ខ្សែ​កាប

បន្ទប់​កង្ហារ​គ្រែ​ពីរ

បន្ទប់​មាន​គ្រែ​ពីរ និង​កង្ហារ

 • កង្ហារ
 • សេវា​បម្រើ
 • អ៊ីនធឺណិត WiFi ឥត​គិត​ថ្លៃ
 • ទូរទស្សន៍​ប៉ុស្តិ៍​ខ្សែ​កាប